ติดต่อ วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง

ติดต่อ วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง เพื่อมีความประสงค์
จะมาปฎิบัติ ธรรม บวชเนกขัมมะถือศีล๘
ชาย-หญิง ไม่ปลงผม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอื่นๆ ที่เหมาะสม
วันที่๓-๕ ธันวาคม หรือ วันพ่อแห่งชาติของทุกปี วันที่๑๐-๑๒ สิงหาคม ของทุกปี
-มีคว่มประสงค์จะเลิก และ บำบัดยาเสพติด
ทุกประเภท
โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๔๙๙๓๗ ติดต่อได้
- หรือมีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯที่ท่านไม่ได้ใช้งานแล้วที่เสีย ชำรุด หรือ ยังใช้งานได้อยู่
กับ ศูนย์สงเคราะห์ และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการ
ฝึกวิชาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ บางส่วน
นำไปแปรเป็นทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมของวัดต่อไป ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่วนรับบริจาค
โทร ๐๘๒-๗๙๔-๑๓๓๕ หรือ ๐๙๙-๔๔๗-๓๐๓๔ ได้ทุกวัน และ เวลา